BLOG

 en

A társasház (értve alatta a továbbiakban a lakásszövetkezetet is) egy speciális közös tulajdoni forma - annak minden ismert hátulütőjével -, amely tulajdont terhelő költségek a közösség egészére esnek az egyes tulajdonosok tulajdoni aránynak megfelelő mértékben.

Tulajdonos illetve bérlő elmaradása elsősorban a közös költségből, bérleti díjból (saját tulajdonú lakások, illetve üzlethelyiségek, közös helyiségek bérleti díjai) eredhet. A nemfizető tulajdonos elmaradását a közösség kénytelen rendezni, majd a közös vagyon terhére történt kifizetést utóbb érvényesíteni a nemfizető tulajdonossal szemben.

Az elmaradás behajtásának lépései – a fokozatosság elvének betartása mellett – a következő:

1. Ügyvédi felszólítás a tartozás rendezésére:

A felszólításot a polgári perrendtartás kézbesítési szabályainak megfelelően kell megküldeni. A postai úton megküldött iratokat kézbesítettnek kell tekinteni, amennyiben a címzett az átvételt megtagadta, ha pedig a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, akkor a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kell azt kézbesítettnek tekinteni. A felszólítás a posta-, illetve egyéb felmerült költségre is kitér.

2. Jelzálogjog bejegyzése:

Amennyiben az ügyvédi felszólítás eredménytelen, a három hónapot meghaladó közös költség-tartozás vonatkozásában jelzálogjog kerülhet bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, az érintett ingatlanra nézve.

3. Fizetési meghagyás:

Az előző pontokban felsorolt cselekményen kívül lehetőség van fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtására. A fizetési meghagyás – eredményessége esetén – gyorsabb megtérülést biztosít, mint az ingatlant terhelő zálogjog alapján történő kielégítés. A fizetési meghagyás díjköteles, a díja a követelés összegének 3%-a, de legalább 5.000,- Ft.

 

Kapcsolat


Név:*
E-mail:*
Üzenet:

Elérhetőség